ادغام پناهندگان به بازار کار

Colourbox.de

حتی اگر موضوع پناهندگان دیگر غالب رسانه ها: در حال حاضر آغاز عمليات واقعی ادغام و گنجاندن در کار و آموزش. نسخه جدید از “اخبار بازار کار” مروری بر وضعیت فعلی توسعه را فراهم می کند و نشان می دهد, که در آن باید اصلاح شود. اطلاعات بیشتر در RP آنلاین


همه پیام در بررسی اجمالی