ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

زباله راه صدا جدایی – توضیح جداسازی ضایعات به زبان عربی

برای یک درک کلی ما در حال حاضر یک PDF با اطلاعات بازیافت.

که زباله متعلق است به که بن

به ارائه یک درک کلی از PDF با اطلاعات ضایعات.
که متعلق ضایعات که بن

مرتب سازی هدایت زباله عربی