اطلاعات و اخبار از Kreis فیرزن

اخبار اطلاعات در پناهندگی و مهاجرت از روستاها
Boisheim und Umgebung
__________________________________________________________________________________
نسخه های دیگر از مکان های: Boisheim BrueggenGrefrathنتتالNiederkruechtenSchwalMtalفیرزن ویلیش و سازمان های خیریه


Boisheim Flüchtlingshilfe|گنجه پناهندگان فراهم می کند

فیرزن: گنجه پناهندگان فراهم می کند

داوطلبان داخل کمد در Boisheim وقتی که مرتب سازی آرا لباس. عکس: بوش
فیرزن. سه شنبه و پنجشنبه هستند ارتباط مدنی Boisheim اضافه بها لباس به پناهندگان از.
در حال حاضر، آماده سازی, گنجه به گسترش یک اتاق خیاطی. توسط دانههای اینگرید