کاریتاس هدف شکستن موانع زبان

Kevelaer. بودجه مرکز داوطلبانه Caritasverband Kevelaer جستجو برای خدمات تخصصی “ادغام و انتقال” زبان شناسان, که در آلمانی و حداقل یک زبان بیشتر صحبت می کنند و آماده, داوطلب برای ترجمه. با کمک زبانشناسان زبان موانع توان و پشتیبانی از مردم با پس زمینه مهاجرت.

زبانشناسان برای کار مهم است – علاوه بر مهارت های زبان خالص – قابلیت اطمینان و اختیار. زبان, به ویژه مورد نیاز, روسی هستند, افغانستان و فرانسه.اطلاعات بیشتر در RP آنلاین


همه پیام در بررسی اجمالی