کابینه فدرال را تصویب اصلاح فرمان در دروس یکپارچه سازی

امروز، کابینه فدرال اصلاح مقررات سوم

ادغام دوره فرمان تایید, با که دولت فدرال به ویژه می خواهم برای سرعت بخشیدن به شروع دوره های یکپارچه سازی.Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Mit dem Ausbau der Integrationskurse haben wir bereits viel erreicht. Jetzt wollen wir mit der Änderung der Integrationskursverordnung den Zugang zu den Kursen weiter beschleunigen.

Weiterlesen beim BMI


همه پیام در بررسی اجمالی