ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

ویدئو - دوره های زبان فارسی - آلمانی

ورود زیر به زبان آلمانی.
در اینجا شما را از ورود به زبان آلمانی پیدا کنید.

لطفا رعایت ما دوره های زبان آلمانی در نتتال
لطفا دوره های زبان آلمانی ما در Nettetal مشاهده

 


 

Amoozesh – Alman amozesh داشته باشد، فارسی – آلمانی, سطح A1

 

 

 • Amoozesh – لهجه Almani – بخش 1 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 53

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 53 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 48

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 48 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 35

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 35 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 9

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 9 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 66

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 66 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 50

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 50 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 47

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 47 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 49

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 49 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 45

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 45 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 54

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 54 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 56

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 56 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 5

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 5 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 39

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 39 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 4

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 4 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 2

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 2 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 57

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 57 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 12

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 12 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 55

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 55 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 26

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 26 – آموزش لغات آلمانی به فارسی

 • 20

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 20 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 8

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 8 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 15

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 15 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 16

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 16 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 23

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 23 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 64

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 64 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 52

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 52 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 13

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 13 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 36

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 36 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 34

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 34 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 14

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 14 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 44

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 44 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 51

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 51 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 25

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 25 – آموزش لغات آلمانی به فارسی

 • 46

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 46 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 33

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 33 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 31

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 31 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 63

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 63 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 59

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 59 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 30

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 30 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 58

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 58 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 42

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 42 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 65

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 65 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 38

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 38 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 3

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 3 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 18

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 18 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 21

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 21 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 62

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 62 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 19

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 19 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 43

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 43 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 41

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 41 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 6

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 6 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 10

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 10 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 37

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 37 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 28

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 28 – آموزش لغات آلمانی به فارسی

 • 40

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 40 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 22

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 22 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 67

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 67 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 24

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 24 – آموزش لغات آلمانی به فارسی

 • 32

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 32 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 60

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 60- آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 11

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 11 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 7

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 7 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 29

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 29 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 61

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 61 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی

 • 27

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 27 – آموزش لغات آلمانی به فارسی

 • 17

  Amoozesh – لهجه Almani – بخش 17 – آموزش لغات زبان آلمانی به فارسی