ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

مواد آموزشی برای زبان آلمانی

 

من بسیاری ارائه شده برای شما:

مواد آموزشی:
آموزش آلمانی برای پناهجویان
کتاب آلمان من
استقبال ABC


مواد آموزشی برای زبان آلمانی

توجه: این صفحه را چاپ کنید به طور کامل!

  • یادداشت برای چاپ بر روی هر ورق:
  • در! مجله انتخاب کلیک کنید (تصویر). تصویر در یک پنجره جدید نمایش داده.
  • برو به حال حاضر در مرورگر خود را چاپ کنید. اطمینان, که شما 100% تعیین کرده اند.

Familie_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/20[1]

 

Familie_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]

 

Familie_Rind_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]

 

Familie_Schaf_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]

Fragewoerter_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]Frau_Huber_geht_einkaufen_1_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/20[1]full_23316_alle_knnen_etwas____1[1]تضاد _-_ Teil_2_Arbeitsblatt _-_-_ 2015/11/23 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]Gegensaetze_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/20[1]سبزیجات _-_ Teil_2_Arbeitsblatt _-_-_ 2015/11/23 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]Ich_kann_lesen_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/20[1]kinderbuch1[1]kinderbuch21[1]Kraeuter_und_Gewuerze_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]Obst_und_Nuesse _-_ _-_ Teil_1_Arbeitsblatt Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _-_ 2015/11/23[1]آنلاین Aufgaben_Deutsch_als_Fremdsprache _-_ 2015/11/20[1]_und_Possessivpronomen_Arbeitsblatt شخصی _-_-_ 2015/11/20 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]Redemittel_Begruessung_Selbstvorstellung_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]Reflexive_Verben_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]ایستاده قطع liegen_Arbeitsblatt _-_-_ 2015/11/20 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]Vorstellungsdialog_mit_heissen_kommen_sein_und_sprechen_Arbeitsblatt_-_Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter_-_2015-11-23[1]چرا-weil_Arbeitsblatt _-_-_ 2015/11/20 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]Was_kann_man_zum_Fruehstueck_essen_und_trinken_Arbeitsblatt_-_Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter_-_2015-11-20[1]

 

Was_sagst_du_dazu_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]Weihnachten_in_Deutschland_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]

 

Wie_ich_mich_anziehe_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]آپارتمان _-_ Teil_1_Arbeitsblatt _-_-_ 2015/11/23 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]آپارتمان _-_ Teil_2_Arbeitsblatt _-_-_ 2015/11/23 Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _[1]Bild9[1]

 

das_Haus_und_die_Moebelstuecke_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/20[1]die_Familie_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/20[1]Bild6[1]Bild5[1]die_Familie_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]7_KOSTENLOS_DAF_Begruessung_Arbeitsblaetter _-_ 2015/11/23[1]

 

AB_Verben_heissen_sein_kommen_und_sprechen_Arbeitsblatt_-_Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter_-_2015-11-23[1]432f31db_o_jpeg_JPEG-Grafik_584_762_Pixel _-_ 2015/11/20[1]

Bild7[1]Bild8[1]Adjektive_Arbeitsblatt _-_ _-_ Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter 2015/11/23[1]Begruessung_Arbeitsblatt Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _ _-_-_ 2015/11/23[1]Begruessungen_Arbeitsblatt Kostenlose_DAF_Arbeitsblaetter _ _-_-_ 2015/11/23[1]

 

 

Bild1[1]Bild2[1]Bild3[1]

 

Bild4[1]