ترجمه از طریق گوگل
DeutschEnglishپارسیKurdîالعربية

تصمیمات پناهندگی منفی معمولا نامعتبر?

راه حل های قانونی در ارتباطات از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی نادرست

خلاصه:
با قضاوت از 18. آوریل 2017 دادگاه دولت است رسیدگی به درخواست پناهندگی, که راه حل های قانونی, اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی را رد تواضع پناهندگی همراه به طور منظم, "اشتباه" در مفهوم و روش های اداری. آن

به عنوان یک نتیجه از قضاوت در چنین مواردی منابع قانونی در عرض یک سال از خدمات در ارتباطات مجاز است BAMF – در غیر این صورت مطابق با § 74 ABS. 1 قانون پناهندگی دوره درخواست تجدید نظر قابل اجرا از یک تا دو هفته انجام اعمال با توجه به حق معیوب از درخواست تجدید نظر نمی.

 

 

دفعات بازدید: نظر کامل از asyl.net

_Fehlerhafte_Rechtsbehelfsbelehrung_des_BAMF_bei_Asylantragsablehnung